St.Thomas Realty

5 Lexington Court, St, Thomas Ontario – Sunday August 26 – 2-4pm

11 Kensington Court, St. Thomas Ontario – Sunday August 26 – 1-3pm

2566 Chilver Rd., Windsor Ontario – Saturday August 25 – 2-4pm

77 Vanier Place, St. Thomas Ontario – Sunday August 26 – 2-4pm